English facebook-icon instagram-icon

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Γενικοί όροι

Άρθρο 1: Τήρηση των όρων

α. Οποιαδήποτε έννομη σχέση μεταξύ ημών και του/των  αντισυμβαλλομένου/νων  διέπεται αποκλειστικά από τους παρακάτω όρους, εφόσον  πρόκειται για μεταβίβαση εξοπλισμού  της εταιρείας μας σε υποκείμενο 1 και υποκείμενο 2, όπου υποκείμενο 1
ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν ενεργεί  ατομικά και όχι  στο όνομα άλλου επαγγέλματος ή άλλης επιχείρησης και το υποκείμενο 2 λοιποί συμβαλλόμενοι.
β. Ενδεχόμενη  τροποποίηση όρων  η οποία ορίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο είναι δεσμευτική για την εταιρεία μας υπό την προϋπόθεση ότι  έχει προηγηθεί έγγραφη αποδοχή αυτής από την πλευρά μας.
γ.  Ομοίως, τυχόν αποκλίσεις από τους ήδη συμφωνηθέντες όρους  επιτρέπονται κατόπιν  ρητής έγγραφης συμφωνίας της εταιρείας μας.
δ. Στην περίπτωση που  έχει προηγηθεί δική μας έγγραφη συγκατάθεση  για  την εγκυρότητα διαφορετικών όρων, τότε εξακολουθούν, ακόμη και αν κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται ρητά, να ισχύουν οι παρακάτω όροι για το υπόλοιπο της συμφωνίας.
ε. Ο/οι  αντισυμβαλλόμενος/οι  δεν  έχει/έχουν το δικαίωμα να αλλάξει/ουν τους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μονομερώς.
Άρθρο 2: Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς 
α. Καμία από τις οικονομικές προσφορές δεν είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη αν δε δηλώνεται εγγράφως κάτι διαφορετικό. Οι προσφορές αυτές βασίζονται στα συνημμένα δεδομένα, σχέδια κλπ. που συνυποβάλλονται.
β. Όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα όπως τιμοκατάλογοι, διαφημιστικά φυλλάδια, σχέδια, κλπ  που προηγούνται  από ή συνυποβάλλονται σε μια οικονομική προσφορά, πρέπει να αναγράφονται με τρόπο σαφή και ορισμένο. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δεσμευτικές για  την εταιρεία μας υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεσή μας. 
γ. Όλες οι προσφορές που υποβάλλονται από την εταιρεία μας, καθώς επίσης και συνημμένα σχέδια και / ή συνημμένα αρχεία παραμένουν στην κατοχή μας και στην περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ μας, ο αντισυμβαλλόμενος καλείται να τα επιστρέψει σε μας.

Άρθρο 3: Συμφωνίες
α. Οι συμφωνίες ισχύουν δεσμευτικά για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εφόσον υπάρξει γραπτή συμφωνία από τον αντισυμβαλλόμενο και γραπτή αποδοχή/ επιβεβαίωση της εν λόγω συμφωνίας από την πλευρά μας. 
β. Οι παραγγελίες που έχουν αναληφθεί από αντιπροσώπους ή άλλους τυχόν μεσάζοντες, θεωρούνται έγκυρες, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία από την πλευρά μας.
γ. Τυχόν  συμφωνίες που πραγματοποιούνται από το προσωπικό μας ή εξωτερικούς πωλητές, αντιπροσώπους ή άλλους μεσάζοντες που ενεργούν κατόπιν δικής μας εντολής, θεωρούνται δεσμευτικές, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη συμφωνία από την πλευρά μας.
δ. Η αποδοχή μιας παραγγελίας ισοδυναμεί με συναίνεση για ορθή και πλήρη τήρηση αυτής.

Άρθρο 4: Αποκλίσεις και αλλαγές της συμφωνίας 
α. Τυχόν πρόσθετες αλλαγές τις οποίες αιτείται ο  αντισυμβαλλόμενος  για την πραγματοποίηση/εφαρμογή της ανάθεσης μετά την ολοκλήρωση αυτής, οφείλει να τις κοινοποιεί έγκαιρα και εγγράφως σε εμάς. Σε περίπτωση που το αίτημα για τις αλλαγές αυτές διατυπώνεται προφορικά, ο κίνδυνος ενδεχόμενου σφάλματος που θα προκύψει στην διεκπεραίωση της παραγγελίας, βαραίνει αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο
β. Συνοδευτικό οπτικό υλικό, ορισμοί μεγεθών ή / και ποσοτήτων καθώς και λοιπές εξειδικευμένες προδιαγραφές δεν είναι αυστηρά δεσμευτικά. 
γ. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος διαπράξει λάθη στην  παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας ανάθεσης/παραγγελίας, η οποία έχει ήδη γίνει αποδεκτή από εμάς, οι τυχόν αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τα παραπάνω βαραίνουν αποκλειστικά τον ίδιο.
δ. Τυχόν αλλαγές σε μια ήδη ολοκληρωμένη παραγγελία μπορεί να έχουν ως συνέπεια - πέραν ευθύνης μας- την υπέρβαση του αρχικού συμφωνημένου χρόνου παράδοσης, ο οποίος είχε οριστεί πριν τις προαναφερθείσες αλλαγές.

Άρθρο 5: Έναρξη  περιόδου μίσθωσης
α. Η ημερομηνία έναρξης μίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται κατόπιν συμφωνίας, ορίζεται ως η ημέρα παράδοσης των ειδών ή υλικών στο συμφωνημένο τόπο παράδοσης ή η ημέρα που ο  μισθωμένος εξοπλισμός θα τεθεί υπό την κατοχή του αντισυμβαλλόμενου.
β. Κατά την επιστροφή των μισθωμένων ειδών και πριν την  αποχώρηση του αντισυμβαλλομένου, θεωρείται υποχρεωτική από πλευράς μας,  η καταμέτρηση αυτών, προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν ζημία κα ι διαφορά στις αρχικές ποσότητες αυτών.

Άρθρο 6: Ακύρωση παραγγελίας
Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος, ενώ έχει προηγηθεί η αποδοχή της ανάθεσης, επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο  να την ακυρώσει, η πλευρά μας διατηρεί το δικαίωμα είτε να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενο την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, είτε να αποδεχτεί την λύση της συμφωνίας υπό τον όρο ότι ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση εντός προθεσμίας που ορίζεται από εμάς, ποσού ίσου προς το 20% του συνολικού ποσού της ανάθεσης.

Άρθρο 7: Τιμές εξοπλισμού/προϊόντων 
1 α. Οι τιμές ορίζονται με βάση παράγοντες κόστους που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή που δίνεται η οικονομική προσφορά. Η πλευρά μας διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στους παράγοντες κόστους μετά την παρέλευση προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας, να  χρεωθούν στον αντισυμβαλλόμενο.
1 β.  Οι δοθείσες τιμές ορίζονται με βάση τους παράγοντες κόστους που ισχύουν κατά τη χρονική περίοδο της οικονομικής προσφοράς. Η πλευρά μας, διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που προκύψουν προσαυξήσεις τιμών λόγω αλλαγής στους ισχύοντες παράγοντες κόστους πριν την ολοκλήρωση αποδοχής της προσφοράς μας και της επιβεβαίωσης παραγγελίας να χρεωθούν στον αντισυμβαλλόμενο, έστω και αν οι αυτές οι προσαυξήσεις μπορούσαν να προβλεφθούν ήδη κατά τη διάρκεια αποδοχής της οικονομικής προσφοράς και βαραίνουν αποκλειστικά τον ίδιο.
2. Στην περίπτωση της μίσθωσης με βάση τις συμφωνημένες τιμές που αναγράφονται, εφόσον δεν συμφωνηθεί ρητώς διαφορετικά, συμπεριλαμβάνεται η χρέωση μίσθωσης για την συνολική περίοδο της μίσθωσης. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον τόπο προορισμού,εγκατάστασης καθώς και τυχόν συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης του μισθωμένου είδους, εφόσον δεν έχει προηγηθεί άλλη συμφωνία, δεν συμπεριλαμβάνονται στην καθορισμένη τιμή.
3. Έξοδα για τυχόν προσθήκες και / ή τροποποιήσεις της ανάθεσης ή της συμφωνίας βαραίνουν αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο.
4. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
5. Τυχόν επιπλέον νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις του μισθώματος και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μίσθωσης, βαραίνουν αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 8: Παράδοση εξοπλισμού/προϊόντων 
1 α. Η εταιρεία μας δεσμεύεται  να τηρεί  αυστηρά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης αλλά για τυχόν παράδοση ειδών, τα οποία δεν παραδόθηκαν εντός του συμφωνημένου χρόνου, όχι από δική μας υπαιτιότητα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από το αντισυμβαλλόμενο μέρος παράταση παράδοσης εξοπλισμού/προϊόντων  διάρκειας 14 ημερών, έναρξη της οποίας ορίζεται η ημέρα που θα λάβουμε από τον αντισυμβαλλόμενο έγγραφη ειδοποίηση για την καθυστέρηση  της σχετικής παράδοσης.
1 β. Οι ημερομηνίες παράδοσης, οι οποίες ορίστηκαν από την εταιρεία μας, επιδέχονται  αλλαγών, κατόπιν συμφωνίας με τον αντισυμβαλλόμενο η οποία θα προκύπτει ρητώς ή εγγράφως, εντούτοις η υπέρβαση αυτών δεν δίνει το δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο να απαιτήσει αποζημίωση, αναστολή ή λύσης της σχετικής συμφωνίας.
2. Εφόσον δεν υπάρχει άλλη συμφωνία, η παράδοση πραγματοποιείται στην οικοία ή στην επαγγελματική έδρα του αντισυμβαλλόμενου. Ως έναρξη της παράδοσης ορίζεται η στιγμή κατά την οποία ο εξοπλισμός/τα προϊόντα  απομακρυνθούν από το κατάστημα μας.

Άρθρο 9: Τόπος παράδοσης στην περίπτωση της μίσθωσης
1. Τα μισθωμένα είδη συναρμολογούνται και/ή παραδίδονται στον τόπο παράδοσης, όπως αυτός ορίζεται στη συμφωνία.
2. Μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συναίνεσης μας, μπορεί να αλλάξει ο τόπος παράδοσης και να μετακινηθεί ο μισθωμένος εξοπλισμός κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου μίσθωσης. Τυχόν ζημία που προκύπτει κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας μετακίνησης, επιβαρύνει πάντα αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο, ακόμα και αν έχει προηγηθεί δική μας συγκατάθεση για την εν λόγω μετακίνηση. 
3. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος για την προσβασιμότητα στον τόπο παράδοσης καθώς και για την καταλληλότητα του. Όλες οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν από επιπλέον επεμβάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα του τόπου παράδοσης ή της συναρμολόγησης του μισθωμένου είδους, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο, εάν και εφόσον δεν έχει προηγηθεί διαφορετική συμφωνία.
4. Εφόσον ένας συμφωνημένος τόπος παράδοσης κριθεί εντελώς ακατάλληλος, η εταιρεία μας διατηρεί  το δικαίωμα να αρνηθεί τη  συναρμολόγηση ή την παράδοση σε αυτόν και να απαιτήσει  μονομερώς τη λύση της συμφωνίας. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την δική μας απαίτηση για αποζημίωση λόγω απώλειας κερδών, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 10: Συναρμολόγηση/ αποσυναρμολόγηση
1. Ανάλογα με την περίπτωση, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συναρμολόγηση και / ή αποσυναρμολόγηση ενός μισθωμένου είδους/εξοπλισμού  συμπεριλαμβάνεται στη συνολική περίοδο μίσθωσης.
2. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση πραγματοποιούνται, εφόσον δεν έχει προηγηθεί άλλη συμφωνία, αποκλειστικά  από τον  αντισυμβαλλόμενο.
3. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από μια τέτοια συναρμολόγηση και / ή τη αποσυναρμολόγηση αποτελούν μέρος της συνολικής συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι τα έξοδα αυτά δεν θα αποτελούν μέρος του αρχικού κόστους μίσθωσης και χρεώνονται αποκλειστικά στον αντισυμβαλλόμενο ή  σε έναν από τους αντισυμβαλλόμενους.

Άρθρο 11: Μεταφορά
1. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί άλλη συμφωνία, η εταιρεία μας διατηρεί  το δικαίωμα να ορίσει το είδος μεταφορικού μέσου που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και το δρομολόγιο μεταφοράς του αγορασμένου ή μισθωμένου είδους, χωρίς να φέρει  οποιαδήποτε ευθύνη για την διασφάλιση της ταχύτερης ή φθηνότερης λύσης.
2. Εφόσον δεν προηγείται άλλη συμφωνία, τα έξοδα μεταφοράς του αγορασμένου ή μισθωμένου είδους, βαραίνουν αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 12: Διατήρηση κυριότητας κινητής περιουσίας
1.  Ο εξοπλισμός που εκμισθώθηκε  από την εταιρία μας παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας.  Σε περίπτωση πώλησης εξοπλισμού, η κυριότητα επ’ αυτού επέρχεται στον αντισυμβάλλομενο μετά την αποπληρωμή της συνολικής αξίας του στην εταιρεία μας.  Η αποπληρωμή ισχύει όπως αυτή διατυπώθηκε στους όρους της σχετικής συμφωνίας που αφορούν τη  μερική ή ολική παράδοση του αγορασμένου/μισθωμένου είδους από τον αντισυμβαλλόμενο ή την υποχρέωση εκτέλεσης της συμφωνημένης εργασίας καθώς και την εκπλήρωση απαιτήσεων που προκύπτουν από τυχόν αθέτηση της σχετικής συμφωνίας, παραμένουν στην δική μας κυριότητα.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταπωλήσει όλο ή μέρος του αγορασμένου είδους σε τρίτους, ή να μεταβιβάσει την κυριότητα τους πέρα από την δηλωμένη επιχείρησή του ή την ορισμένη χρήση των ειδών, έως ότου ολοκληρωθεί η συνολική αποπληρωμή αυτού.
3. Στην περίπτωση της επεξεργασίας, ανάμειξης ή μεταποίησης των ειδών από ή μέσω παρέμβασης του αντισυμβαλλόμενου, η εταιρεία μας καθίσταται συνιδιοκτήτρια του νεοσυσταθέντος προϊόντος που προκύπτει  ή του βασικού  προϊόντος και με αξία ισότιμη των παραδοθέντων  από την εταιρεία μας προϊόντων. 
4. Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεσμεύσει (σε τρίτους) τα είδη που παραδόθηκαν από εμάς, τα δικαιώματα που έχει ο ίδιος απέναντι στους πελάτες του, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιώματα και/ή ασφάλειες που συνεπάγονται αυτού, μεταβιβάζονται αυτομάτως σε εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε από τον αντισυμβαλλόμενο να κοινοποιήσει στους αγοραστές του αναφορικά με την παραπάνω μεταβίβαση, τους όρους της σχετικής σύμβασης καθώς και να μας παράσχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για την εξάσκηση των δικαιωμάτων μας.
5. Σε περίπτωση μη καταβολής του απαιτητού ποσού, αναστολής πληρωμής, αίτησης για αναστολή, πτώχευσης, αίτησης για κήρυξη πτώχευσης, πτώχευσης, θανάτου ή ρευστοποίησης των επιχειρήσεων του αντισυμβαλλόμενου, η εταιρεία μας  διατηρεί το δικαίωμα άνευ προειδοποίησης και χωρίς την υποχρέωση δικαστικής παρέμβασης να ακυρώσει τη μίσθωση ή σύμβαση αγοράς ή μέρους αυτής που υπολείπεται να παραδοθεί και να απαιτήσει  την επιστροφή στην κυριότητα της εταιρείας μας του μισθωμένου είδους, συνυπολογίζοντας το ήδη καταβεβλημένο ποσό, χωρίς ωστόσο να θίγονται τα δικαιώματα της εταιρείας για απαίτηση αποζημίωσης σε περίπτωση οποιασδήποτε ενδεχόμενης απώλειας ή ζημίας του μισθωμένου εξοπλισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε αξίωση που έχουμε από τον αντισυμβαλλόμενο είναι άμεσα απαιτητή. 

Άρθρο 13: Καταγγελία
1 α. Τυχόν καταγγελίες από την πλευρά του αντισυμβαλλομένου που αφορούν την ποιότητα, την καλή κατάσταση και την έγκαιρη παράδοση του πωληθέντος εξοπλισμού, οφείλουν να υποβάλλονται στην εταιρεία μας εγγράφως εντός 8 ημερών από την παραλαβή των ειδών. Ο αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος από δική του υπαιτιότητα δεν έχει διεξάγει λεπτομερή έλεγχο του παραδοθέντος εξοπλισμού εντός προθεσμίας 8 ημερών από την παραλαβή του, ή εντός οποιασδήποτε άλλης προθεσμίας που έχει οριστεί από το νόμο, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τους όρους και συμφωνεί με την παράδοση. 
1 β. Για τυχόν καταγγελίες που αφορούν προϊόντα της εταιρείας μας  που πουλήθηκαν στον αντισυμβαλλόμενο και σχετίζονται με την κατάστασή τους  κατά το χρόνο της παράδοσης τους ή με άλλους λόγους που δεν ορίζονται στην σχετική συμφωνία, ευθύνεται αποκλειστικά η πλευρά μας, υπό τον όρο ότι αυτές έχουν κατατεθεί εγγράφως σε μας μέσα σε 8 ημέρες από την παράδοση των ειδών.
2. Ομοίως, σε περίπτωση μίσθωσης ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διεξάγει έλεγχο κατά την παραλαβή  του εξοπλισμού/των προϊόντων που παραδόθηκαν από  την εταιρεία μας και να καταθέσει άμεσα τυχόν καταγγελίες για τα συγκεκριμένα.
3. Τυχόν καταγγελίες λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον ο εξοπλισμός βρίσκεται ακόμη στην αρχική κατάσταση στην οποία παραδόθηκε. 
4. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο μετά από προηγούμενη διαβούλευση και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται  από επίσημο αποδεικτικό επιστροφής, όπου θα διατυπώνονται ρητά οι λόγοι της επιστροφής, η ημερομηνία και ο αριθμός του τιμολογίου/δελτίου αποστολής, τα οποία συνόδευαν τον εξοπλισμό.
5. Στην περίπτωση, κατά την οποία κριθεί κατόπιν καταγγελίας του αντισυμβαλλομένου ότι η υπαιτιότητα για βλάβη/κακή κατάσταση του παραδοθέντος εξοπλισμού προκύπτει από υπαιτιότητα της εταιρείας μας, υποχρεούται η εταιρεία να παραλάβει  ή να αποζημιώσει  αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο είδος, το οποίο εμπίπτει στη συγκεκριμένη καταγγελία, εξαιρώντας οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα του αντισυμβαλλόμενου για τυχόν αποζημίωση ζημιών από πλευράς μας. Τυχόν καταγγελία της σύμβασης από τον αντισυμβαλλόμενο, δεν αναστέλλει σε καμία περίπτωση  την υποχρέωση πληρωμής.

Άρθρο 14: Ακούσια και αναίτια αθέτηση όρων συμφωνίας
1. Η  ακούσια και αναίτια αθέτηση των όρων συμφωνίας, συνίσταται σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο ή απρόβλεπτο συμβάν πέρα από την θέληση των συμβαλλομένων, ως συνέπεια του οποίου καθίσταται αδύνατη από την πλευρά της εταιρείας μας  η απαίτηση τήρησης της συμφωνίας από τον αντισυμβαλλόμενο.
2. Με τον όρο «ακούσια και αναίτια αθέτηση των όρων συμφωνίας» νοούνται σε κάθε περίπτωση τα εξής: εργατική απεργία, παρατεταμένη απουσία του προσωπικού μας με άδεια ασθενείας, δυσκολίες μεταφοράς, πυρκαγιά, κρατικά ρυθμιστικά μέτρα, που αφορούν την απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών, περιορισμούς στις ποσοστώσεις και παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις μας ή στους προμηθευτές μας, ακούσιες παρεμβολές ή κωλύματα εξαιτίας των οποίων η τήρηση της συμφωνίας μπορεί να καταστεί δαπανηρή ή δύσκολη, όπως καταιγίδες και/ ή άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς και ακούσια τήρηση των όρων από τους προμηθευτές μας, η οποία δεν μας επιτρέπει  στην εταιρεία μας  να τηρήσει τις υποχρεώσεις της  προς τον αντισυμβαλλόμενο.
 3. Σε περίπτωση που προκύπτει μια κατάσταση ακούσιας αθέτησης των όρων της συμφωνίας, η εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα να λύσει  τη συμφωνία και να αποδεσμευτούμε οριστικά  από τους όρους αυτής.
4. Η εταιρεία διατηρεί  το δικαίωμα απαίτησης πληρωμής για τις ήδη διεκπεραιωμένες εργασίες της σχετικής συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος του συμβάντος που οδήγησε σε ακούσια αθέτηση των όρων συμφωνίας.
5. Η εταιρεία διατηρεί  δικαίωμα επίκλησης δικής της  ακούσιας αθέτησης όρων της συμφωνίας εφόσον η περίσταση που καταλήγει σε ακούσια αθέτηση, προκύπτει μετά από την συμφωνημένη ημερομηνία εκπλήρωσης ανάθεσης έργου από την εταιρεία μας.

Άρθρο 15: Ευθύνη
1. Εξαιρουμένης, της περίπτωσης όπου ο αντισυμβαλλόμενος αποδείξει πρόθεση ή σαφή υπαιτιότητα της εταιρείας μας ή υπαλλήλων/συνεργατών της εταιρείας μας, ουδεμία ευθύνη δεν φέρει η εταιρεία  για οποιεσδήποτε τυχόν ζημίες, σε οποιαδήποτε μορφή, είτε άμεσες είτε έμμεσες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση ή την ακαταλληλότητα του είδους που παραδόθηκε από την εταιρεία μας. 
2. Ο αντισυμβαλλόμενος φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από απώλεια, κλοπή, πυρκαγιά ή βλάβη των ειδών, εργαλείων και υλικών μας, εφόσον χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας του και δεν οφείλονται με τον ένα ή άλλο τρόπο σε υπαιτιότητα ή σοβαρή αμέλεια από  πλευράς της εταιρείας μας.
3. Εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα από πλευράς της εταιρεία μας, η εταιρεία υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμολογιακή αξία των μισθωμένων ειδών ή των διεκπεραιωμένων εργασιών.

Άρθρο 16: Ευθύνη κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης
1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 15, ο αντισυμβαλλόμενος θεωρείται υπεύθυνος για τον  μισθωμένο εξοπλισμό, από τη στιγμή που διατέθηκε  προς χρήση σε αυτόν. Τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον μισθωμένο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης βαραίνουν αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο.
2. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά καθ 'όλη την περίοδο της μίσθωσης για την πλήρη επίβλεψη του μισθωμένου εξοπλισμού  προς αποφυγήν τυχόν ζημιών που αυτός  μπορεί υποστεί.
3. Σε περίπτωση που δοθούν από την εταιρεία μας  πρόσθετες οδηγίες συντήρησης και χρήσης, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να τις τηρήσει αυστηρά.
4. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αναφέρει άμεσα στην εταιρεία μας τυχόν μειονεκτήματα/ελλείψεις του παραδοθέντος σε αυτόν εξοπλισμού.
5. Εφόσον κριθεί ότι ο μισθωμένος εξοπλισμός  χρήζει επισκευής μετά την επιστροφή του στην εταιρεία μας , το κόστος επισκευής βαραίνει αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο στην περίπτωση που  αποδειχθεί ότι η επισκευή είναι επιβεβλημένη  εξαιτίας αλόγιστης χρήσης ή/και μη τήρησης των συμπληρωματικών οδηγιών χρήσης που δόθηκαν στον αντισυμβαλλόμενο από την εταιρεία μας. 
6. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμά της, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να διεξάγει  έλεγχο για την ορθή χρήση του μισθωμένου εξοπλισμού στον τόπο που αυτός είναι εγκατεστημένος.

Άρθρο 17: Χρήση μισθωμένου εξοπλισμού/μισθωμένων προϊόντων 
Ο αντισυμβαλλόμενος θα κάνει χρήση ή μελλοντική χρήση του μισθωμένου εξοπλισμού/των μισθωμένων προϊόντων  σύμφωνα με τους  παραπάνω όρους. Σε καμία περίπτωση ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να μεταβιβάσει τη χρήση, να μεταπουλήσει ή να ενοικιάσει όλο ή μέρος του μισθωμένου εξοπλισμού σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας μας.

Άρθρο 18: Άδειες
1. Στην περίπτωση, κατά την οποία για την εγκατάσταση/τοποθέτηση ενός μισθωμένου είδους απαιτείται η έκδοση άδειας από αρμόδια Δημόσια Αρχή, ο αντισυμβαλλόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη έκδοσης τέτοιας άδειας  πριν την εγκατάσταση/τοποθέτηση των μισθωμένων ειδών.
2. Τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν και τα οποία οφείλονται στην μη έγκαιρη έκδοση απαραίτητων αδειών, απαλλάσσουν την εταιρεία μας από οποιαδήποτε ευθύνη.
3. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος προχωρήσει στην τοποθέτηση και εγκατάσταση του μισθωμένου εξοπλισμού, με δική του ευθύνη χωρίς να έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια, η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε καταβολή χρηματικών προστίμων, ποινών, κλπ.

Άρθρο 19: Ασφάλειες
1. Σε περίπτωση κίνδυνου που προκύψουν αξιώσεις αποζημίωσης από τρίτους, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο προς αποφυγή της προαναφερόμενης περίπτωσης, πριν την έναρξη χρήσης του μισθωμένου εξοπλισμού.
2. Στην περίπτωση λύσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η εταιρεία μας   ουδεμία ευθύνη δεν φέρει για τυχόν ζημίες και ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να την απαλλάξει, χωρίς να θίγονται οι όροι του άρθρου 20.

Άρθρο 20: Αποζημίωση
Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να μας αποζημιώσει και να αναλάβει εξ ολοκλήρου τυχόν έξοδα, ζημίες και τόκους, τα οποία τυχόν προκύψουν από αξίωσες αποζημίωσης από τρίτους μετά  εκπλήρωση όρων της συμφωνίας από την πλευρά μας.

Άρθρο 21: Πληρωμή /Εξόφληση
1α. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί  άλλη διαφορετική συμφωνία, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να εξοφλήσει το τιμολόγιο του  εξοπλισμού που παρέλαβε από την εταιρεία μας εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.
1β.Εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαφορετική συμφωνία, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να εξοφλήσει το τιμολόγιο είτε με την καταβολή μετρητών κατά την παράδοση χωρίς να δικαιούται καμία έκπτωση ή συμψηφισμό είτε μέσω κατάθεσης/ εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας που  θα του υποδειχθεί από την εταιρεία μας εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
2. Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται απευθείας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας ή σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από εμάς.
3. Το ποσό της εξόφλησης πρέπει να καταβάλλεται στο ίδιο νόμισμα, με αυτό που υπολογίστηκαν οι αρχικές τιμές.
4. Ο αντισυμβαλλόμενος θα κριθεί υπερήμερος εφόσον υπερβεί την ημερομηνία λήξης της συμφωνίας ή την προαναφερόμενη περίοδο των τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Άρθρο 22: Ρήτρες  
1. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος ζητήσει από την εταιρεία προθεσμία για την αποπληρωμή του εξοπλισμού και αυτή δεν τηρηθεί, οφείλει να μας καταβάλει το ποσό  που αναγράφεται στο τιμολόγιο νομιμότοκα από την ημερομηνία έκδοσης του.
2 . Ο τόκος αυτός υπολογίζεται με βάση το ισχύον νόμιμο επιτόκιο. Μετά από τη παρέλευση κάθε έτους το ποσό επί του οποίου υπολογίστηκαν οι τόκοι αυξάνει προσαυξημένο με τους αντίστοιχους τόκους αυτού του έτους.
 3. Σε περίπτωση που η ως άνω συμφωνημένη από την εταιρεία μας  προθεσμία αποπληρωμής  δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο και έχει στο μεταξύ παρέλθει διάστημα τριάντα ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, ο αντισυμβαλλόμενος, οφείλει πέρα από τους προαναφερόμενους τόκους, να μας καταβάλει ως μηνιαία  αποζημίωση το 10% επί του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου μέχρι την ημερομηνία της συνολικής εξόφλησής του.
Άρθρο 23: Καταβολή εξόδων 
1. Όλες οι τυχόν δικαστικές και εξώδικες δαπάνες που καλείται η εταιρεία μας  να καλύψει λόγω της μη τήρησης της συμφωνίας εξαιτίας υπαιτιότητας του αντισυμβαλλομένου, χρεώνονται στον λογαριασμό του. 
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, τα έξοδα είσπραξης εξώδικων πρέπει να αφορούν τουλάχιστον το 10% του απαιτητού ποσού με ελάχιστη καταβολή ύψους  100,00 ευρώ.

Άρθρο 24: Ισχύον δίκαιο
Όλες οι συμφωνίες που συνάπτονται ανάμεσα στην εταιρεία και τον αντισυμβαλλόμενο εμπίπτουν στο  ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.
back-to-top-icon

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης